بازدید معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر و دهیار و شورای اسلامی اخند به همراه کارشناسان اداره آب و فاضلاب از مجتمع اب رسانی اخند

معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر و دهیار و شورای اسلامی اخند به همراه کارشناسان اداره آب و فاضلاب از مجتمع اب رسانی اخند بازدید به عمل آوردند … Read More