آیین کلنگ زنی ساختمان دهیاری اخند در آینده نزدیک برگزار خواهد شد

آیین کلنگ زنی ساختمان دهیاری اخند در آینده نزدیک برگزار خواهد شد برنده مناقصه این پروژه شرکت ساباط گستر و مبلغ پروژه 63.330.000.000 ریال است

ساختمان مذکور در زمینی به مساحت 1680 اجرا و زیر بنای آن 1480 می باشد