نصب دستگاه های ضدعفونی در مساجد ، مرکز درمانی و مرکز بهداشت و اماکن عمومی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

دهیاری و شورای اسلامی اخند جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 15 دستگاه ضدعفونی در مساجد ، مرکز درمانی و مرکز بهداشت و اماکن عمومی نصب کردند