برگزاری جشن دهه ی مبارکه فجر در آموزشگاه غیردولتی پویندگان اخند

برگزاری جشن دهه ی مبارکه فجر در آموزشگاه غیردولتی پویندگان اخند

ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان جناب آقای جبری و معاون ایشان مهمانان ویژه این برنامه بودند همچنین آقای جبری از فعالیت های فرهنگی این مدرسه بازدید به عمل آوردند