پروژه های قابل افتتاح و در حال اجرای دهیاری اخند

پروژه های درحال اجرای دهیاری اخند عبارتند از سکوی ورزشی ،دهکده بومی گردی و ساختمان آتش نشانی می باشند