سد اخند

توضیح طرح:  هدف اصلی از انجام این پروژه کنترل سیلاب های سهمگین رودخانه اخند بوده که هر ساله باعث بروز خسارات هایی به روستای اخند و اراضی کشاورزی اطراف آن می شود. با کنترل سیلاب های این حوضه، می توان بخشی از بحران کم آبی بوجود آمده طی سالیان اخیر را مدیریت نموده و کمک شایانی به کشاورزی و ایجاد اشتغال در منطقه نمود. بر این مبنا و مطابق مطالعات و بررسی های انجام شده، سدی از جنس بتن به ارتفاع حدود 32 متر و سطح مخزن 20 هکتار و حجم مخزن 2 میلیون متر مکعب در خروجی حوضه در نظر گرفته شده که عملیات اجرایی آن در سال 97 توسط شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر آغاز شده است