سد اخند

توضیح طرح:  هدف اصلی از انجام این پروژه کنترل سیلاب های سهمگین رودخانه اخند بوده که هر ساله باعث بروز خسارات هایی به روستای اخند و اراضی کشاورزی اطراف آن … Read More