آقای جاسمی دهیار اخند و آقای بهبانی رئیس اداره برق شهرستان عسلویه روز شنبه چهارم مرداد از محله هایی که افت ولتاژبرق دارند بازدید به عمل خواهند آورد

نشست قای جاسمی دهیار اخند با آقای بهبانی رئیس اداره برق شهرستان عسلویه ، جهت ارائه مشکلات موجود که عبارت بودند از : 1-نیاز روستا به افزایش ترانس 2-رفع مشکلات … Read More